Audio Bible RVV11

Đây là Kinh thánh âm thanh bản RVV11 Sáng thế ký Xuất Ê-dip-tô ký Lê-vi ký Dân số ký Phục truyền luật lệ ký Giô-suê Các quan xét Ru-tơ Samuel I Samuel Các Vua I Các Vua Sử ký I Sử ký Ê-xơ-ra Nê-hê-mi Ê-xơ-tê Gióp Thi thiên Châm ngôn Truyền đạo Nhã ca Ê-sai…